i-舞蹈節(香港)2015 temp

2004年第一屆的i-舞蹈節成立,由一群獨立藝術工作者自發組成,當年就是一股對舞蹈的熱誠和幹勁,期望透過i-舞蹈節來團結舞蹈界,喚起群衆對當代舞 及新舞蹈的關注。至2009年由「多空間」接手主辦i-舞蹈節。多年來籌辦i-舞蹈節的時候,發現在香港堅持舞蹈和藝術創作的「i」仍大有人在,這令我們 覺得i-舞蹈節的舉辦仍是充滿希望!今年i-舞蹈節特設主題「身體」及「空間」,期待透過這次主題與大家一同探索及反思空間、環境與人類的關係!

  • 全部
  • i-舞蹈節
  • 劇場製作
  • 戶外演出
  • 環境演出
  • 環境舞蹈
  • 緣舞埸
  • 舞蹈與多媒體即興
  • 舞蹈表演
[vc_table vc_table_theme=”classic” allow_html=”1″]

Mon,[align-center]Tue,[align-center]Wed,[align-center]Thu,[align-center]Fri,[align-center]Sat,[align-center]Sun|[align-center]1,[align-center]2,[align-center]3,[align-center]4,[align-center]5,[align-center]6,[align-center]7|[align-center]a,[align-center]b,[align-center]c,[align-center]d,[align-center]e,[align-center]f,[align-center]g|[align-center],[align-center],[align-center],[align-center],[align-center],[align-center],[align-center]%0A%0A%0A%0A

[/vc_table]